STATUT

FUNDACJA SZTUKA DLA CIEBIE

I.Postanowienia ogólne
§ 1.
1. FUNDACJA “SZTUKA DLA CIEBIE” ustanowonia została
 dla realizacji celów społecznie użytecznych.
2. Fundacja działa zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia
6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, zwaną dalej Ustawą oraz na podstawie
niniejszego Statutu.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
4. Fundacja może używać nazwy - Fundacja " SZTUKA DLA CIEBIE ".
5. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy d/s kultury.

§ 2
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 3
1. Fundacja może używać pieczęci z nazwą Fundacji oraz ustanowić odznakę
organizacyjną.

§ 4
Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.

§ 5
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza jej granicami.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, zakłady a także przystępować do innych
fundacji oraz do spółek.
3. Przyłączenie Fundacji do innej osoby prawnej nie może nastąpić, jeśli w jego
wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.

II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6
Celem działalności statutowej Fundacji jest :

- Działanie na rzecz kultury i sztuki w Polsce i za granicą
- Zwiększenie szans zaistnienia twórców w świadomości ogółu
 społeczeństwa, a w szczególności polepszenia sytuacji młodych twórców
- Inicjowanie, wspieranie i promowanie dostępu do edukacji artystycznej
 dzieci i młodzieży
- Wspieranie i tworzenie projektów artystycznych wzbogacających życie
 kulturalne Poznania.
- Promocja miasta Poznania
- Upowszechnianie rozwoju kultury fizycznej, w tym rekreacji ruchowej i
 form aktywnego wypoczynku oraz działalność w zakresie ochrony zdrowia
 i profilaktyki zdrowotnej
- Podejmowanie działań w zakresie ochrony praw człowieka,
- Prowadzenie działań na rzecz ograniczenia bezrobocia i promowanie
 rozwoju przedsiębiorczości,
- Działalność w zakresie ochrony dóbr narodowych

§ 7
Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

- Tworzenie programów promujących i wspierających kulturę i sztukę
- Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w celu tworzenia
 wspólnych programów mających na celu propagowanie działalności
 artystycznej i edukacyjnej
- Działalność promocyjna i wydawnicza
- Aktywizacja i integracja środowiska artystycznego przez organizację
 wyjazdów, plenerów i warsztatów, konkursów oraz fundowanie
 stypendiów i nagród
- Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony praw
 człowieka,
- Organizowanie szkoleń, konferencji, wykładów, spotkań, wystaw,
 pokazów, koncertów i innych akcji artystycznych
- Publikacji materiałów statystycznych i edukacyjnych z zakresu kultury i
 sztuki
- Współpraca z miastem Poznań przy organizacji działań o charakterze
 kulturalnym i promocyjnym
- Organizacja i współtworzenie akcji popularyzujących aktywność fizyczną
- Organizowanie akcji charytatywnych

III. Majątek Fundacji

§ 8
1. Majątek początkowy Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w wysokości 2
000,00 (dwa tysiące) złotych, w tym na działalność gospodarczą Fundacji
prowadzoną dla pozyskiwania środków na realizację celów Fundacji kwotę
1 000,00 (jeden tysiąc) złotych..
2. Pozostały majątek Fundacji stanowią środki finansowe, ruchomości i
nieruchomości oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działalności.
3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach
obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa.
4. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.

§ 9
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1) darowizn, spadków, zapisów,
2) subwencji i dotacji,
3) ofiarności publicznej i dotacji państwowych,
4) odsetek, dochodów z majątku,
§10
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów będą użyte na realizację celów
statutowych Fundacji.

§11
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku tylko i wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

IV. Organy Fundacji

§ 12
Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.

§ 13
1. Radę Fundacji, zwaną dalej w niniejszym Statucie Radą, tworzą Członkowie Rady,
 których powołują Fundatorzy.
2. Rada może składać się z jednej lub maksymalnie trzech osób prawnych lub
 fizycznych, w tym Przewodniczącego.
3. Jeżeli Członkiem Rady jest osoba prawna, to jest ona reprezentowana przez
 pełnomocnego Przedstawiciela.
4. Fundator powołuje Przewodniczącego Rady na czas nieokreślony, natomiast
 Członków Rady na kadencje 3 letnią.
5. Przewodniczący kieruje pracą Rady i korzysta z uprawnień szczególnych,
 zarezerwowanych dla tej funkcji:
 a) prawo odwołania Członka Rady w każdym czasie, jeśli uzna, że przemawia za
 tym interes Fundacji;
 b) prawo powołania nowego Członka Rady;
 c) prawo powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu Fundacji Członków
 Zarządu;
7. Przewodniczący Rady może w każdej chwili zrzec się prawa do pełnienia swojej
 funkcji, jednak w tej sytuacji jest on zobowiązany wskazać nową osobę, która będzie
 pełniła funkcję Przewodniczącego.
8. W przypadku śmierci Przewodniczącego lub choroby uniemożliwiającej świadome
 prowadzenie działalności, jego funkcję przejmuje osoba wyznaczona pisemnie przez
 Przewodniczącego na wypadek takiej okoliczności.
9. W przypadku nie wskazania przez dotychczasowego Przewodniczącego Rady
 nowego Przewodniczącego w formie wskazanej w punkcie poprzednim, pozostali
 członkowie Rady powołują ze swojego grona Przewodniczącego Rady większością ¾
 liczbą głosów.
10. Posiedzenia Rady odbywają się z inicjatywy Przewodniczącego Rady lub Zarządu
 przynajmniej raz do roku, nie później jednak niż do dnia 30 grudnia. W posiedzeniu
 bierze udział przedstawiciel Zarządu. Z posiedzeń sporządzane są protokoły
 podpisane przez Przewodniczącego Rady.
11. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej
 ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
12. Rada Fundacji może powoływać zewnętrzną komisję rewizyjną, kontrolującą
 działalność finansową Zarządu oraz zewnętrzne ciała doradcze np. rade programową.
13. Za uczestnictwo w Radzie Fundacji jej członkowie mogą otrzymywać
 wynagrodzenie.

§ 14
Zadaniem Rady jest:
1. ustalanie zakresu i form działalności Fundacji zgodnie z jej celami statutowymi;
2. sprawowanie nadzoru nad realizacją przez Fundację jej celów statutowych;
3. zatwierdzanie systemu wynagradzania Zarządu Fundacji;
4. w przypadku likwidacji Fundacji, powoływanie likwidatora i ustalanie jego
wynagrodzenia;
5. badanie prawidłowości wykorzystania środków finansowych i innych zasobów
majątkowych Fundacji na realizację celów statutowych;
6. sprawowanie nadzoru nad pracą Zarządu;
7. zatwierdzanie bilansu i rocznego sprawozdania Zarządu Fundacji.
8. udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji, po pozytywnym przyjęciu bilansu i
 rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji;
9. wyrażanie opinie w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
10. podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji;
11. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
 innych organów.

§ 15
1. Zarząd Fundacji składa się z jednego maksymalnie z siedmiu członków
 powoływanych przez Przewodniczącego Rady w wyniku uchwały Rady Fundacji.
2. Prezesa Zarządu powołuje Przewodniczący Rady w wyniku uchwały Rady
 Fundacji.
3. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
4. Reprezentacja Fundacji jest jednoosobowa.
5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy z
 członków zarządu jednoosobowo.
6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
7. Przewodniczący Rady może odwołać Zarząd lub któregoś z jego Członków w
 każdym czasie. W szczególności może to nastąpić w przypadku:
a) złoży rezygnacje,
b) podejmie pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie
funkcji Członka Zarządu,
c) na skutek choroby, śmierci, ułomności lub innej przyczyny utraci zdolność
do sprawowania swojej funkcji.
d) nie spełnia obowiązków Członka przez okres dłuższy niż pół roku,
e) nienależycie wypełnia funkcję Członka Zarządu,
f) w sposób istotny naruszy postanowienia Statutu.
h) działa na szkodę Fundacji.
i) utraty zaufania.

§ 16
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji zgodnie z jej celem, statutem i
 obowiązującymi przepisami prawa.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 b) przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 c) uchwalanie rocznych planów finansowych,
 d) ustalanie budżetu Fundacji,
 e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 f) opracowywanie regulaminów organizacyjnych zakładów gospodarczych.
3. Zarząd bez akceptacji Rady nie może dokonywać żadnych działań lub operacji
 finansowych, w wyniku, których majątek Fundacji uległby zmianie o wartość
 przekraczającą 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) lub gdyby w
 wyniku tych działań lub operacji, dokonywanych przez okres 1 miesiąca
 kalendarzowego, majątek Fundacji uległ zmianie o 50 000,00 zł (słownie:
 pięćdziesiąt tysięcy złotych).
4. Ograniczenie zawarte w powyższym punkcie nie dotyczą składania, w imieniu
 Fundacji, oświadczeń woli i zobowiązań z nich wynikających a dotyczących
 wniosków o dotacje i granty publiczne.

§ 17
Członek Zarządu Fundacji lub Członek Rady Fundacji winny czynu lub zaniedbania,
przez które Fundacja poniosła szkodę, odpowiada za nią osobiście.

§ 18
Rada Fundacji może powołać dodatkowy organ kontrolny fundacji bądź powierzyć
kontrolę fundacji zewnętrznemu podmiotowi.
V. Likwidacja Fundacji

§ 19
1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celów dla których została
ustanowiona lub w przypadku wyczerpania jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wskazany Fundatora.
4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przekazane na cele
zbieżne z celami statutowymi Fundacji.

VI. Postanowienie końcowe

§ 20
Decyzję o połączeniu z inną Fundacja podejmuje Fundator.
§21
Zmiana statutu,w tym modyfikacja celów Fundacji należy do kompetencji Fundatora.
Poznań, 15 czerwca 2013 roku